Pravna područja

Pokrivamo razne pravne aspekte uz visoku specijalizaciju u tech i IT industriji, entertainment i medijskoj industriji te industrijama trgovine, kozmetike, marketinga i zdravstva.

Pravo intelektualnog vlasništva

Zaštita autorskog djela, žiga i dizajna

Savjetujemo kako zaštititi intelektualno vlasništvo na vašem projektu bilo da se radi o izradi računalnog programa, produkciji audiovizualnog sadržaja, marketinškoj kampanji, razvoju brenda ili franšize, razvoju produkt dizajna, dizajna interijera ili bilo kojem drugom projektu.

Autorsko pravo

U području autorskog prava sastavljamo ugovore o licenciji, ugovore o autorskom djelu i druge vrste autorskopravnih ugovora te vam savjetujemo kako prilagoditi klauzule o autorskom pravu u već postojećim ugovorima te sastavljamo izjave o raspolaganju autorskim pravima. U slučaju da se autorska prava ostvaruju kolektivno - pregovaramo s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava. Vršimo postupke registracije autorskih djela u svrhu dokazivanja postojanja autorstva nad djelom te zastupamo klijente pred specijaliziranim trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj u sporovima iż područja intelektualnog vlasništva.

Industrijsko vlasništvo

U svrhu zaštite vašeg idustrijskog vlasništva, zastupamo vas u postupcima registracije svih vrsta žigova i industrijskog dizajna pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV), European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i World Intellectual Property Office (WIPO). Savjetujemo vas o tome postoje li već registrirani žigovi i dizajni koji bi onemogućili registraciju vašeg željenog znaka ili dizajna, pomažemo vam u odabiru razreda proizvoda i usluga u kojima ćete štititi žig ili dizajn te vam pomažemo u odabiru teritorija na kojem ćete tražiti zaštitu. Sastavljamo i ostale podneske u postupku registracije, prigovore i odgovore na prigovore. Sastavljamo i ugovore o prijenosu prava industrijskog vlasništva te ugovora o licenciji.

Poslovna tajna - Soft IP

U svrhu zaštite vaših poslovnih tajni - savjetujemo vam kako zaštititi poslovnu tajnu sastavljanjem valjanih ugovora o tajnosti (NDA) te sastavljanjem i prilagođavanjem adekvatnih odredbi o zaštiti tajnosti u postojeće ugovore, bilo da se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji ili ugovorima o radu. Vodimo i sudske postupke u vezi kršenja poslovne tajne.

Trgovačko pravo

Postupak osnivanja trgovačkog društva

Pomažemo vam sastaviti društvene ugovore, izjave o osnivanju i svu potrebnu dokumentaciju (uključujući odluke društva), koordinirajući cijeli postupak s javnim bilježnikom i sudskim registrom. Zastupamo vas u postupcima ishođenja posebnih dozvola i licenci u slučaju da su one potrebne za osnivanje vašeg trgovačkog društva.
Kroz postupak vas vodimo vodeći računa o vašem vremenu i bez potrebe dolaska u ured ili na sud, ukoliko je to način rada koji preferirate. Dostavljamo vam nacrte sve potrebne dokumentacije i vodimo vas i savjetujemo kroz cijeli postupak prateći plan rada koji smo unaprijed dogovorili.

Prava podrška u poslovanju

Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za vaše poslovanje kako bi tako sastavljenim ugovorom izbjegli potencijalne sporove, bilo da se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji, ugovorima o kupoprodaji, pružanju usluga, ugovorima o zakupu, autorskopravnim ugovorima, ugovorima o licenci, ugovorima o radu ili bilo kojoj trećoj vrsti ugovora.

Sastavljamo uvjete korištenja i pravila privatnosti kako bi vaš online posao bio maksimalno usklađen sa svim relevantnim propisima iz područja elektroničke trgovine, zaštite prava potrošača, zaštite osobnih podataka kao i drugih relevantnih propisa.

Savjetujemo vas o pitanjima prava potrošača, regulatornih obveza, zaštite osobnih podataka, radnopravnim pitanjima, pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva, kao i o svim drugim pitanjima važnim za vaše poslovanje.
Zastupamo stranke u pregovorima s poslovnim partnerima, protustrankama ili regulatorima te, po potrebi, u parničnim i upravnim postupcima, bilo da se radi o trgovačkim sporovima, sporovima o intelektualnom vlasništvu, radnopravnim sporovima ili drugim sporovima. Stranke zastupamo i u postupcima mirenja.

Vodimo vas kroz postupak u svim vrstama statusnih promjena trgovačkih društava, bilo da se radi o manjim promjenama kao što su promjena direktora, djelatnosti poslovanja ili sl. ili postupcima spajanja, pripajanja, prijenosi poslovnih udjela, likvidacija, preoblikovanja.

Najčešći dokumenti iz područja trgovačkog prava

Kod osnivanja:

 • Osnivački akt: društveni ugovor ili izjava o osnivanju društva
 • Specijalne punomoći
 • Izjava članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave 
 • Odluku o imenovanju prokurista društva (ukoliko prokurist postoji)
 • Odluku o određivanju adrese društva

Kod redovnog poslovanja:

 • Ugovor o poslovnoj suradnji (s raznim poslovnim partnerima i dobavljačima)
 • Ugovor o licenciji
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o kupoprodaji
 • Ugovor o tajnosti
 • Uvjeti korištenja
 • Pravila privatnosti

Medijsko pravo

Zaštita prava u području prava medija i elektroničkih medija

Temeljem dugogodišnjeg iskustva rada s medijskim kućama, klijentima pružamo sveobuhvatno savjetovanje i zastupanje u području medijskog prava. Osobito imamo bogato iskustvo u televizijskoj industriji, marketinškoj industriji, filmskoj industriji te izdavačkoj industriji.

Naše usluge uključuju savjetovanje i zastupanje pred državnim regulatornim tijelima u vezi dozvole za obavljanje djelatnosti u području medija; zastupanje u sporovima radi naknade štete s osnove povrede časti i ugleda počinjene objavom informacija u medijima; pravno savjetovanje u vezi s oglašavanjem; pravno savjetovanje i zastupanje u vezi s pravom na pristup informacijama.

Posjedujemo sveobuhvatno iskustvo u pravnom savjetovanju i pravnoj podršci tijekom postupka produkcije audiovizualnih djela. Sastavljamo ugovore o produkciji i koprodukciji, ugovore s režiserima, producentima, scenaristima, skladateljima glazbe, snimateljima, montažerima slike i zvuka, glumcima te ostalom ekipom.

Pružamo pravnu podršku tijekom cijelog postupka produkcije, i to pravnim savjetovanjem i sastavljanjem izjava o raspolaganju autorskim pravima i sl. izjava. Savjetujemo i u postupcima dodjele potpora nacionalnog centra.

Za klijente vršimo provjeru sadržaja za objavu u medijima ukazujući na sadržaj koji potencijalno vrijeđa čast, ugled, autorska prava ili pravo na privatnost trećih osoba, a sve u svrhu smanjenja rizika za potencijalne sporove.

Sastavljamo ugovore o licenciji, ugovore o distribuciji, sastavljamo uvjete korištenja i pravila privatnosti kako bi vaš elektronički medij bio maksimalno usklađen sa svim relevantnim propisima iz područja elektroničkih medija, zaštite prava potrošača, zaštite osobnih podataka kao i svih drugih relevantnih propisa.

Radno pravo

Zaštita prava poslodavaca u radnopravnim odnosima

Svakodnevno savjetujemo klijente o pitanjima iz područja radnog prava. Sastavljamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu, sistematizacije radnih mjesta, odluke i druge interne akte. Savjetujemo stranke i vodimo ih kroz postupak otkazivanja ugovora o radu, sastavljamo nacrte otkaza ugovora o radu, sporazumnih raskida, zastupamo pred radničkim vijećima, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, a sve kako bi odluka o otkazu bila zakonita.

Savjetujemo poslodavce u vezi udaljenih mjesta rada kao što je rad od doma ili s nekog trećeg mjesta. Savjetujemo o pitanjima kao što su rad na određeno vrijeme, ugovaranje i trajanje probnog rada, korištenje godišnjih odmora radnika, način nagrađivanja radnika. Savjetujemo i oko pitanja ugovorne i zakonske zabrane natjecanja s poslodavcem. Uređujemo u ugovoru o radu pitanja autorskih prava, prava industrijskog vlasništva te poslovne tajne. Savjetujemo poslodavce u postupcima diskriminacije i mobbinga.

Zastupamo poslodavce pred sudovima u svim vrstama radnopravnih sporova.

Pružamo podršku prilikom ishođenja radnih dozvola za strance te općenito o pitanjima rada stranaca u Republici Hrvatskoj.

Zaštita prava radnika u radnopravnim odnosima

Fizičke osobe zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, utvrđenja radnog odnosa ili sudskog raskida radnog odnosa, utvrđenja visine plaće, kao i u svim drugim radnim sporovima. Zastupamo u postupcima radi naknade štete iz radnog odnosa te u potupcima vezano za bilo kakve povrede iz radnog odnosa.

Nekretnine, zemljišno i stvarno pravo

Pravni promet nekretninama

Savjetujemo klijente i detaljno istražujemo zemljišnoknjižno stanje, sastavljamo predugovore i ugovore o kupoprodaji nekretnina, ugovore o zasnivanju založnog prava, zamjeni nekretnina, zasnivanju prava građenja itd. Zastupamo stranke u postupcima radi svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa pred zemljišnoknjižnim sudovima, kao i vezano za vlasničkopravne sporove.

Investicijski projekti

U suradnji sa arhitektonskim i geodetskim uredima, koordiniramo i zastupamo u postupcima utvrđenja građevnih čestica, parcelacija, provođenja zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, ishođenja rješenja o izvedenom stanju (legalizacije) i u drugim postupcima koji prethode investicijskim projektima. Savjetujemo i sastavljamo ugovore između investitora i agencija i konzultanata za nekretnine. Sastavljamo ugovore o izvođenju radova te pružamo pravnu podršku tijekom cjelokupnog projekta.

Etažiranja i postupci pred zemljišnoknjižnim sudom

Zastupamo u postupcima etažiranja i sastavljamo ugovore o razvrgnuću suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva. Zastupamo stranke u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, kao i drugim postupcima pred zemljišnoknjižnim sudom.

Zaštita osobnih podataka

Usklađenje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Savjetujemo stranke na koji način zaštiti osobne podatke korisnika, sastavljamo ugovore o obradi osobnih podataka kako između voditelja obrade i izvršitelja obrade, tako i između više voditelja obrade, i u više zemalja. Sastavljamo pravila privatnosti za web stranice naših klijenata, pravila o postupanju s osobnim podacima te provodimo sve druge mjere kako bi trgovačko društvo ili drugi poslovni subjekt na koji se GDPR primjenjuje poslovalo u potpunosti u skladu s istom.

Zaštita ljudskih prava

Pravna podrška u zaštititi vaših ljudskih prava

Imamo dugogodišnje iskustvo zastupanja naših klijenata u antidiskriminacijskim postupcima pred redovnim domaćim sudovima i Ustavnim sudom Republike Hrvatske, kao i pred Europskim sudom za ljudska prava. Naročito imamo iskustva u području zaštite ljudskih prava LGBT osoba - uz brojne kaznene prijave koje smo podnijeli u ime žrtava diskriminacije, vodili smo i brojne postupke pred domaćim sudovima za utvrđenje diskriminacije, prestanak diskriminacije i naknadu štete radi povrede prava osobnosti radi diskriminacije. Podnijeli smo i nekoliko zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u vezi s kršenjima prava propisanih Europskom konvencijom o ljudskim pravima, koju je ratificirala i Republika Hrvatska.

Pravnim osobama pomažemo uskladiti svoje standarde poslovanja i politike trgovačkih društava sa standardima zaštite ljudskih prava koje određuje međunarodno i nacionalno pravo i sudska praksa.

Trebate li posvećen, odan i uvijek dostupan tim stručnjaka?

angažirajte nas
crossmenu