Što radimo?

Pokrivamo različite pravne aspekte s visokom specijalizacijom u industriji informacijskih tehnologija, zabavnoj industriji i medijima, industriji trgovine, kozmetike, marketinga i zdravstva.

Trgovačko pravo

Osnivanje tvrtke

Trebate podršku u postupku osnivanja trgovačkog društva ili drugih oblika poslovanja?
Pomažemo vam sastaviti ugovore i svu potrebnu dokumentaciju koordinirajući s javnim bilježnikom i sudskim registrom te ukoliko vam je potrebno, zastupamo vas u postupcima ishođenja posebnih dozvola.

Potpora u poslovanju

Trebate pravnu podršku u svakodnevnom poslovanju?
Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za poslovanje naših klijenata, zastupamo stranke u pregovorima s poslovnim partnerima, protustrankama ili regulatorima, savjetujemo o pitanjima, prava potrošača, regulatornih obveza, zaštite osobnih podataka, radnopravnim pitanjima itd. Po potrebi, zastupamo vas u postupcima mirenja te vas vodimo kroz postupak u svim vrstama statusnih promjena trgovačkih društava (spajanja, pripajanja, prijenosi poslovnih udjela, likvidacija, preoblikovanja).

Pravo intelektualnog vlasništva

Zaštita proizvoda i dizajna

Zastupamo vas u postupcima registracije svih vrsta žigova i industrijskog dizajna pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, European Union Intellectual Property Office i World Intellectual Property Office. Zastupamo u postupcima koji se vode radi povrede prava intelektualnog vlasništva pred sudovima i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo.
Sastavljamo autorske ugovore, ugovore o licenciji, ugovore o franšizi te druge ugovore o poslovnoj suradnji, a vezano za prijenos ili korištenje prava intelektualnog vlasništva.

Medijsko pravo

Zaštita prava u području prava medija i elektroničkih medija

Temeljem dugogodišnjeg iskustva rada s medijskim kućama, klijentima pružamo sveobuhvatno savjetovanje i zastupanje u području medijskog prava. Osobito imamo iskustvo u televizijskoj industriji, marketinškoj industriji, filmskoj industriji te izdavačkoj industriji.
Naše usluge uključuju savjetovanje i zastupanje pred državnim regulatornim tijelima u svezi s dozvolom za obavljanje djelatnosti u području medija; zastupanje u sporovima radi naknade štete s osnove povrede časti i ugleda počinjene objavom informacija u medijima; pravno savjetovanje u vezi s oglašavanjem; pravno savjetovanje i zastupanje u vezi s pravom na pristup informacijama.
Posjedujemo sveobuhvatno iskustvo u pravnom savjetovanju i pravnoj podršci tijekom postupka produkcije audiovizualnih djela.
Za klijente vršimo provjeru sadržaja za objavu u medijima ukazujući na sadržaj koji potencijalno vrijeđa čast, ugled, autorska prava ili pravo na privatnost trećih osoba, a sve u svrhu smanjenja rizika za potencijalne sporove.
Sastavljamo ugovore o licenciji, produkcijske ugovore, koprodukcijske ugovore, ugovore o distribuciji itd.

Radno pravo

Zaštita prava poslodavaca u radnopravnim odnosima

Svakodnevno savjetujemo klijente o pitanjima iz područja radnog prava. Sastavljamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu, sistematizacije radnih mjesta, odluke i druge interne akte. Savjetujemo stranke i vodimo ih kroz postupak otkazivanja ugovora o radu, sastavljamo nacrte otkaza ugovora o radu, zastupamo pred radničkim vijećima, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, a sve kako bi odluka o otkazu bila zakonita. Imamo bogato iskustvo u postupcima kolektivnog viška radnika, uključujući pregovaranje s radnicima, pružanje podrške u postupcima savjetovanja s radničkim vijećem i sindikatima te sastavljanje prateće dokumentacije. Zastupamo pred sudovima u svim vrstama radnopravnih sporova. Pružamo podršku prilikom ishođenja radnih dozvola za strance.

Zaštita prava radnika u radnopravnim odnosima

Fizičke osobe zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, utvrđenja radnog odnosa, utvrđenja visine plaće, kao i u svim drugim radnim sporovima. Zastupamo u postupcima radi naknade štete iz radnog odnosa te u potupcima vezano za bilo kakve povrede iz radnog odnosa.

Nekretnine, zemljišno i stvarno pravo

Pravni promet nekretninama

Savjetujemo klijente i detaljno istražujemo zemljišnoknjižno stanje, sastavljamo predugovore i ugovore o kupoprodaji nekretnina, ugovore o zasnivanju založnog prava, zamjeni nekretnina, zasnivanju prava građenja itd. Zastupamo stranke u postupcima radi svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa pred zemljišnoknjižnim sudovima, kao i vezano za vlasničkopravne sporove.

Investicijski projekti

U suradnji sa arhitektonskim i geodetskim uredima, koordiniramo i zastupamo u postupcima utvrđenja građevnih čestica, parcelacija, provođenja zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, ishođenja rješenja o izvedenom stanju (legalizacije) i u drugim postupcima koji prethode investicijskim projektima. Savjetujemo i sastavljamo ugovore između investitora i agencija i konzultanata za nekretnine. Sastavljamo ugovore o izvođenju radova te pružamo pravnu podršku tijekom cjelokupnog projekta.

Etažiranja i postupci pred zemljišnoknjižnim sudom

Zastupamo u postupcima etažiranja i sastavljamo ugovore o razvrgnuću suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva. Zastupamo stranke u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, kao i drugim postupcima pred zemljišnoknjižnim sudom.

Zaštita osobnih podataka

Usklađenje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Savjetujemo stranke na koji način zaštiti osobne podatke korisnika, sastavljamo ugovore o obradi osobnih podataka kako između voditelja obrade i izvršitelja obrade, tako i između više voditelja obrade, i u više zemalja. Sastavljamo pravila privatnosti za web stranice naših klijenata, pravila o postupanju s osobnim podacima te provodimo sve druge mjere kako bi trgovačko društvo ili drugi poslovni subjekt na koji se GDPR primjenjuje poslovalo u potpunosti u skladu s istom.

Zaštita ljudskih prava

Pravna podrška u zaštititi vaših ljudskih prava

Imamo dugogodišnje iskustvo zastupanja naših klijenata u antidiskriminacijskim postupcima pred redovnim domaćim sudovima i Ustavnim sudom Republike Hrvatske, kao i pred Europskim sudom za ljudska prava. Naročito imamo iskustva u području zaštite ljudskih prava LGBT osoba.
Pravnim osobama pomažemo uskladiti svoje standarde poslovanja i politike poduzeća sa standardima zaštite ljudskih prava koje određuje međunarodno i nacionalno pravo i sudska praksa.

Trebate li posvećen, odan i uvijek dostupan tim stručnjaka?

angažirajte nas
crossmenu