Pravo intelektualnog vlasništva

Zastupanje u postupcima zaštite žigova i dizajna, sastavljanje autorskih i drugih ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva

Zaštita autorskog djela, žiga i dizajna

Savjetujemo kako zaštititi intelektualno vlasništvo na vašem projektu bilo da se radi o izradi računalnog programa, produkciji audiovizualnog sadržaja, marketinškoj kampanji, razvoju brenda ili franšize, razvoju produkt dizajna, dizajna interijera ili bilo kojem drugom projektu.

Autorsko pravo

U području autorskog prava sastavljamo ugovore o licenciji, ugovore o autorskom djelu i druge vrste autorskopravnih ugovora te vam savjetujemo kako prilagoditi klauzule o autorskom pravu u već postojećim ugovorima te sastavljamo izjave o raspolaganju autorskim pravima. U slučaju da se autorska prava ostvaruju kolektivno - pregovaramo s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava. Vršimo postupke registracije autorskih djela u svrhu dokazivanja postojanja autorstva nad djelom te zastupamo klijente pred specijaliziranim trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj u sporovima iż područja intelektualnog vlasništva.

Industrijsko vlasništvo

U svrhu zaštite vašeg idustrijskog vlasništva, zastupamo vas u postupcima registracije svih vrsta žigova i industrijskog dizajna pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV), European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i World Intellectual Property Office (WIPO). Savjetujemo vas o tome postoje li već registrirani žigovi i dizajni koji bi onemogućili registraciju vašeg željenog znaka ili dizajna, pomažemo vam u odabiru razreda proizvoda i usluga u kojima ćete štititi žig ili dizajn te vam pomažemo u odabiru teritorija na kojem ćete tražiti zaštitu. Sastavljamo i ostale podneske u postupku registracije, prigovore i odgovore na prigovore. Sastavljamo i ugovore o prijenosu prava industrijskog vlasništva te ugovora o licenciji.

Poslovna tajna - Soft IP

U svrhu zaštite vaših poslovnih tajni - savjetujemo vam kako zaštititi poslovnu tajnu sastavljanjem valjanih ugovora o tajnosti (NDA) te sastavljanjem i prilagođavanjem adekvatnih odredbi o zaštiti tajnosti u postojeće ugovore, bilo da se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji ili ugovorima o radu. Vodimo i sudske postupke u vezi kršenja poslovne tajne.
Medijsko pravo →Trgovačko pravo →Radno pravo →Zemljišno-knjižno pravo →Zaštita osobnih podataka →Ljudska prava →
crossmenu